Hållbarhetsportföljen

Investera

5th April 2022

Hållbarhetsportföljen

Då och då lägger vi upp blogginlägg från externa parter. Detta inlägget är ett sådant inlägg och representerar inte nödvändigtvis Alwys åsikter. Detta inlägget är skrivet av MyAdvice och du finner orginalet här.

Parisavtalet i fokus.

När pensionen närmar sig vill vi gärna ha en hälsosam planet som inte präglas av naturkatastrofer. Vi har därför kartlagt de PPM-fonder som har lägst klimatpåverkan, med hänsyn till utsläpp av växthusgaser. Kärnan i analysen utgår från Parisavtalet som trädde i kraft under 2016 i samband med klimatkonferensen i Paris. Genom avtalet förbinder sig 194 länder tillsammans med EU om ett gemensamt klimatmål att begränsa utsläppen av växthusgaser med ambitionen att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader Celsius, med 1.5 grader som mål.


Genom att förbinda sig till klimatmål påverkas företagens styrning och verksamhet, vilket i sin tur ritar om spelplanen på aktiemarknaden. Detta i sin tur påverkar innehaven hos fonder samt deras syn och hantering av hållbara och ansvarsfulla investeringar. Vi har gjort en mycket noggrann genomgång av fonderna på premiepensionsmyndighetens fondplattform, https://www.pensionsmyndigheten.se. Vår analys utgår ifrån Parisavtalet med ambitionen att kartlägga vilka PPM-fonder som tar störst ansvar med hänsyn till utsläpp av koldioxid (CO2).

Detta innebär att fonderna på lång sikt ska vara i linje med de förväntningar och krav som ställs av Parisavtalet. Som privatsparare ställer man höga krav på sitt förvaltade kapital, men det kan vara utmanande att identifiera vilka fonder som faktiskt tar sitt ansvar och investerar långsiktigt och hållbart, där utsläpp av växthusgaser är centralt. Enligt Fondbolagens Förenings kartläggning om spararnas attityd till hållbara fonder uppger att 59% av småsparare att det är viktigt att en fond är hållbar, medan 40% anser att det är svårt att hitta relevant information.

Inom den finansiella sfären talar man ofta om ESG (Environmental, Social & Governance). Detta används för att kategorisera hur företag arbetar med hållbarhet med målet att göra det lättare för konsumenter att förstå hur företags produkter och tjänster påverkar miljön. ESG står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. I vår analys har vi lagt fokus på E:et, alltså miljön – med fokus på växthusgaser.

Vår kartläggning:

Vi kan med glädje presentera vår kartläggning av de PPM-fonderna som bidrar minst till växthuseffekten. Fonderna har EU klassificering vilket innebär att fonderna har hållbara investeringar med positivt bidrag till uppfyllelsen av Parisavtalet.  Fonderna har även märkning av lågt CO2, vilket översätts till begränsad exponering mot fossila bränslen, samt låg risk i omställningen till lågt CO2 utsläpp.

Fondens CO2-riskvärde är ett omdöme för företagsprodukter och tjänsters anpassning för övergång till lägre CO2-utsläpp. Riskvärdet är ett intervall mellan 0–100 där lägre värde innebär lägre avtryck.

För att en fond kan betecknas som ”Låg CO2-risk” krävs att CO2-riskvärdet de senaste 12 månaderna i snitt har varit under 10 och att andelen innehav som ger exponering mot fossila bränslen varit under 7 procent av fonden. Störst andel fonder med låg CO2-risk finns i kategorierna läkemedelsfonder, IT-fonder och Sverigefonder. 

Vill du lära dig mer?

Vår mest betrodda källa är MSCI, det är världens främsta och tillhandahåller en av de mest respekterade datainsamling och analysverktygen – med över 50 års erfarenhet. Med växthusgaser i fokus kan du även titta på fondens CO2 riskvärde, som du hittar på de flesta sparplattformar, exempelvis Avanza och Nordnet. För det tredje kan du titta på EU:s klassificering av hållbara investeringar där fonder kategoriseras som antingen artikel 8 eller 9. Alla relevanta länkar finner du längst ner på sidan.

En fond som klassas som artikel 8 främjar miljö och sociala egenskaper i deras investeringar. De måste även lämna särskilda upplysningar kring hur fonden uppnår kraven för klassificeringen. Dessa fonder benämns som ”ljusgröna”. Majoriteten av svenska fonder uppfyller kraven för denna klassificering. Ljusgröna fonder främjar alltså hållbarhet, men har det inte som överordnat mål. Fonder som klassas som artikel 9 ställer högre krav på fondens förhållningssätt till hållbara investeringar. Dessa fonder klassas som ”mörkgröna” och har hållbarhet som mål för deras investeringar. 

5 fonder för dig som vill investera hållbart:

Lannebo Teknik.

Fonden investerar i globalt börsnoterade aktier inom tekniksektorn. Bolagen har hög tillväxttakt och uppvisar samtidigt god lönsamhet. Dessa befinner sig även i branscher som växer snabbt, exempelvis läkemedel, telekom, teknologi, bioteknik och media. Som investerare bör man ha hög tilltro till tekniksektorn och spara på lång sikt (+5 år). Vid årsskiftet 2022 var cirka 82% av fondens innehav exponerat mot Nordamerika med Microsoft som största innehav. Fonden har 5% exponering mot svenska bolag.
Effekt på klimatet:

Sett till hållbarhet bådar det gott för Lannebo Teknik. Fondbolaget har en tydlig och uttalad långsiktig strategi att arbeta i linje med Parisavtalet. CO2-riskvärdet är 1,82 vilket betyder att fonden faller inom ramen för ”Låg CO2-risk”. Utöver det består 0% av underliggande innehav har exponering mot fossila bränslen och fonden klassas som Artikel 8.

Går vi in på djupet har fondens bestående innehav en mycket låg koldioxidintensitet, baserat på de vägda genomsnittliga koldioxidutsläppen per miljonte USD försäljningsenhet. Närmare bestämt 15.9 ton CO2/$m sales vilket, enligt MSCI, klassas som lågt. Mycket imponerande Lannebo. För intressets skull kan vi även konstatera att 5.9% av fondens avkastning genereras från ”gröna” energikällor.

MSCI bedömer fonden som AAA – vilket är högsta betyg inom ESG.

Data hämtad från Fondly Analytics avser senaste 3 åren:
Avkastning: 86.96%.
Genomsnittlig avkastning/månad: 1.75%.
Sharpe Ratio: 1.49.
Volatilitet/månad: 4.57%.  

PPM-nummer: 771 030

Spiltan Småbolag.

Denna småbolagsfond investerar i nordiska små och medelstora bolag med exponering mot Sverige. Förvaltaren lägger stor vikt på analys och bedömning av affärsidé, företagsledning och långsiktiga tillväxtmöjligheter. Innehaven i fonden är oberoende av bransch, utan fokus ligger på värdedrivande egenskaper hos enskilda bolag. Som investerare i denna fond vill man ha en aktivt förvaltad fond och tro på att mindre bolag kan växa över tid. Du finner fonden i vår PPM-portfölj Fokus.
Effekt på klimatet:

Vår bedömning är att hållbarhetseffekten i fonden är bäst i sin klass (småbolag). CO2 riskvärdet är 7,29, vilket är högre än Lannebo Teknik – men på ett intervallet 0-100 är det fortsatt lågt. 34,5% av fondens innehav är industrivaror- och tjänster vilken kan ha effekt på riskvärdet. Fonden klassas som artikel 8 och 0% av innehaven har exponering mot fossila bränslen. 

Tittar vi på vägda koldioxid intensiteten sticker Spiltan Småbolag ut ur mängden. Med ett resultat på 19.0 ton CO2/$m sales slår Spiltan över sin viktklass. Utan att nämna namn är detta i särklass den bästa PPM-småbolagsfonden, sett till utsläpp av växthusgaser. Poängterar även att fondens genomsnittliga andel av kvinnor i styrelser uppgår till 38.8%.

MSCI bedömer fonden som AA – vilket är näst högsta betyg inom ESG.

Data hämtad från Fondly Analytics avser senaste 3 åren:
Avkastning: 134.34%.
Genomsnittlig avkastning/månad: 2.39%.
Sharpe Ratio: 1.18.
Volatilitet/månad: 8.01%.  

PPM-nummer: 152 181

Handelsbanken Hälsovård Tema.

Fonden är en global aktiefond med målet att göra investeringar i företag vars produkter eller tjänster bidrar till att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling (definierade i Agenda 2030) i allmänhet men i synnerhet mål 3 rörande god hälsa och välbefinnande. MyAdvice tror på temat och har med fonden i Tillväxt & Offensiv. Fonden investerar främst i bolag som förväntar lång period av tillväxt och rekommenderar egna investerare en sparhorisont på minst 5 år.
Effekt på klimatet:

Fonden klassas som artikel 9 (mörkgrön) vilket betyder att en del av fondens syfte och mål är att investera hållbart. Fonderna investerar i bolag som bidrar till hållbarhet, exempelvis genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläppen. Snyggt Handelsbanken!

Fondens koldioxidintensitet är 19.9 ton CO2/$m sales och ett CO2 snittvärde på 1.06 vilket klassas som mycket lågt. Fondbolaget för egna dialoger med bolag de investerar i syftet att proaktivt påverka hur bolag arbetar med olika hållbarhetsfrågor.

MSCI bedömer fonden som A – vilket är något bättre än genomsnittet.

Data hämtad från Fondly Analytics avser senaste 3 åren:
Avkastning: 53.89%.
Genomsnittlig avkastning/månad: 1.20%.
Sharpe Ratio: 1.20.
Volatilitet/månad: 3.68%.  

PPM-nummer: 644 005

Skandia Time Global.

Time Global är en personlig favorit hos MyAdvice som syns i inspirationsportföljerna TillväxtFokus & Offensiv. Fonden investerar globalt i företag inom telekom, information, media, och underhållning – trender vi gillar! Fondens innehav fördelas över hela världen med fokus på marknadsledande företag. Målet är att fonden i genomsnitt ska överträffa sitt jämförelseindex med 1%, efter avdrag för avgifter.
Effekt på klimatet:

Time Global har uttalade hållbarhetskriterier om att inte investera i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja. Fonden har ett CO2 riskvärde på 3.69, 0% exponering mot fossila bränsle och klassas som artikel 8.

Fondens koldioxidintensitet är 22.8 ton CO2/$m sales vilket klassas som lågt och i linje med Parisavtalet. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål. Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor och i en mer hållbar riktning.

MSCI bedömer fonden som AAA – vilket är högsta betyg inom ESG.

Data hämtad från Fondly Analytics avser senaste 3 åren:
Avkastning: 69.66%.
Genomsnittlig avkastning/månad: 1.48%.
Sharpe Ratio: 1.25.
Volatilitet/månad: 4.37%.  

PPM-nummer: 439 471

Länsförsäkringar Sverige Vision.

Sist ut har vi Sverige Vision som investerar i stora och medelstora företag som är noterade i Sverige. De tre största innehaven är Atlas Copco, AstraZeneca och Essity. Fondens mål är att överträffa genomsnittet av värdeutvecklingen på den svenska aktiemarknaden.
Effekt på klimatet:

Fonden klassas som artikel 9 (mörkgrön) vilket betyder att en del av fondens syfte och mål är att investera hållbart. Fonden är Svanenmärkt och innehåller företag som aktivt arbetar med hållbarhet. Snyggt Handelsbanken!

Fondens koldioxidintensitet är 48.5 ton CO2/$m sales vilket är högst av alla fonder vi presenterar. Enligt MSCI klassas det fortfarande som lågt och fondens CO2-riskvärde är 7.58. Trots att fonden har exponering mot stora industribolag behåller de fortfarande stämpeln som 0%. Länsförsäkringar har uttalad vision om att bidra till motverkan av klimatförändringar samtidigt med målsättningen är att bli klimatpositiv senast 2045.

MSCI bedömer fonden som AAA – vilket är högsta betyg.

Data hämtad från Fondly Analytics avser senaste 3 åren:
Avkastning: 56.22%.
Genomsnittlig avkastning/månad: 1.25%.
Sharpe Ratio: 0.93.
Volatilitet/månad: 5.15%.  

PPM-nummer: 528 133

Fonder allokerar mycket kapital till bolag som aktivt arbetar med hållbarhet. Som sparare kan man göra skillnad bereonde på hur och vart man investerar sina besparingar. Hoppas ni uppskattade läsningen.

Spara lugnt,
Douglas Drake

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store