Legalt

Våra villkor

Här hittar du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och andra villkor. Vi förklarar bland annat hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan nyttja dem. Vi hoppas du ska få en tydlig bild av vilken data vi använder och att vi bara samlar in den information som vi behöver för att leverera en bra tjänst till dig.

Användarvillkor

Allmänt För användning av jämförelsetjänsten och den privatekonomiskatjänsten Alwy ('Alwy') ska vid var tid gällande version av dessa Användarvillkor gälla. Denna version är gällande från och med 2020-04-20 (se punkt 7 nedan om förändringar av Användarvillkor). För användning av Alwy måste Användaren vara över 18 år. Definitioner I dessa Användarvillkor ska nedanstående termer ha följande betydelse: ''Användaren'' betyder den fysiska person som genom dessa Användarvillkor upprättar ett Avtal med Bolaget om tillgång till Alwy.''Användaruppgifterna'' betyder de uppgifter som Användaren nyttjar för att logga in i Alwy. ''Användarvillkor'' betyder vid var tid gällande version av dessa villkor, vilka utgör avtalsinnehållet i det Avtal som upprättas mellan Bolaget och Användaren. ''Avtalet'' betyder vid vad tid gällande version av dessa Användarvillkor samt i förekommande fall övriga mellan Bolaget och Användaren särskilt ingångna avtal rörande Alwy. ''Bolaget'' betyder Optimize Savings Sweden AB, organisationsnummer 559249-2192. ''Appen'' betyder den mobila tjänst, webbtjänst eller andra tekniska medel via vilka Bolaget från tid till annan tillgängliggör åt Användaren och som Användaren väljer att använda för att få tillgång till Alwy. ''Alwy'' betyder de funktioner, tjänster och Materialet som görs tillgängliga för Användaren av Bolaget genom Avtalet. Information betyder de uppgifter och information om Användaren som Användaren vid var tid har registrerat i Alwy och som i förekommande fall Bolaget har inhämtat om användaren. Detta innefattar, men är ej begränsat till, Användarens inloggningsuppgifter och abonnemangsuppgifter hos tredje part, banktransaktioner och transaktionsdata, avtal, avtalstider, uppsägningstider, förbrukningsdata, kostnader, avgifter, premier,investeringar och innehav, lån samt i förekommande fall övriga personuppgifter. ''Integritetspolicyn'' betyder den vid var tid gällande policy som beskriver och ligger till grund för Bolagets behandling av personuppgifter.Materialet betyder Webbsidan och Appen inklusive allt innehåll och annat material och information som Användaren fårtillgång till genom Alwy. ''Tredjepartsleverantörer'' betyder tredje part som är tjänsteleverantör, exempelvis men ej uttömmande, elleverantör, försäkringsbolag, bank, internetleverantör,dataleverantör m.m ''Webbsidan'' betyder Bolagets webbsida, www.alwy.se Kontoinformationstjänsten Kontoinformationstjänsten som erbjuds i Alwy aktiveras genom att Användaren skapar ett konto enligt anvisningarna i appen och ger Bolaget via Mobilt BankID tillgång till Användarens inloggningsuppgifter hos berörda banker och tjänsteleverantörer. När Användaren skapat ett konto enligt anvisningarna i Appen har denne lämnat sitt uttryckliga samtycke till att Bolaget inhämtar Användarens transaktioner från berörda banker och betaltjänstleverantörer som Användaren lagt till i Appen med hjälp av Användarens inloggningsuppgifter och att dessa banker/betaltjänstleverantörer lämnar ut informationen till Bolaget i enlighet med dessa Användarvillkor. Användaren ansvarar för att denne har rätt att använda sig av de angivna inloggningsuppgifterna. Om Användaren lagt till ett eller flera gemensamma betalkonton är det Användarens ansvar att denna inhämtat ett godkännande från samtliga kontoinnehavare. Efter att Användaren godkänt att Bolaget inhämtar transaktioner skickas en förfrågan till berörda banker/betaltjänstleverantörer. Kontoinformationstjänsten ger Användaren en sammanställning och kategorisering över dennes transaktioner och konton från berörda banker/betaltjänstleverantörer. Transaktioner från tillagda betalkonton kan komma att uppdateras automatiskt upp till 10 gånger per dag. Automatisk uppdatering sker i upp till 90 dagar, efter det måste Användaren aktivt lämna ett nytt samtycke för att den automatiska hämtningen ska fortsätta. Om Alwy Bolaget har utvecklat Alwy för användning via webb eller app. Alwy är tillgängligt för användning efter att dessa Användarvillkor accepterats av abonnemangsinnehavaren (Användaren) i samband med registrering. Alwys syfte är att hantera och analysera Användarens transaktionsdata, investeringar, lån, avtal med Tredjepartsleverantörer och annan information om användarens privatekonomi, för att på ett enkelt och lättåtkomligt sätt presentera privatekonomiska sammanfattningar, analyser, prisjämförelser och erbjudanden för Användaren i Alwy. Användaren godkänner även att Bolaget i den utsträckning det är nödvändigt lämnar ut Användarens personuppgifter till Tredjepartsleverantörer för att möjliggöra inhämtande av information för att Bolaget skall kunna leverera Alwy till Användaren. Användning och ändring av Alwy Användaren får inte kopiera eller använda Alwy på annat sätt än vad som följer av dessa Användarvillkor. För att kunna använda Alwy krävs att Användaren har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum.Bolaget får när som helst och efter eget gottfinnande utan föregående meddelande därom; a) Ändra, uppgradera och uppdatera Alwy, de tekniska förutsättningarna för Alwy eller stänga av och/eller upphöra att tillhandahålla Alwy eller del av Alwy samt ändra, uppdatera och uppgradera Appen och Webbsidan och b) Avaktivera eller stänga av, temporärt eller permanent, Användarens användning av Alwy. Användaren får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den tekniken och/eller det säkerhetssystem som Bolaget använder för att skydda Alwy. Användaruppgifter Användaren är införstådd med att Användaruppgifterna är en värdehandling och att Användaren själv ansvarar för att ha kontroll över och att hålla hemlig all information gällande Användaruppgifterna. Bolaget ansvar inte för skada eller förlust som drabbar Användaren till följd av att denna inte hanterat Användaruppgifterna på ett korrekt sätt. Förändringar av Användarvillkoren Bolaget har rätt att besluta om förändringar av dessa Användarvillkor.Förändringar avseende kontoinformationstjänsten ska äga rättsligt bindande verkan mot Användaren från och med det datum som Bolaget anger, vilket dock aldrig får vara tidigare än två (2) månader från det datum då Bolaget sänt ut meddelandet till Användaren med information om förändringen i enlighet med punkt 9 nedan. Bolaget vidhåller sig rätten att utan ett på förhand skickat meddelande till Användaren vidta övriga förändringar av Användarvillkoren, om dessa förändringar ej har en påverkan på Användaren. Om Användaren ej godkänner förändringen av Användarvillkoren avseende kontoinformationstjänsten eller övriga förändringar har Användaren rätt att säga upp Avtalet innan förändringarna träder i kraft. Om Användaren ej säger upp Avtalet anses Användaren ha accepterat förändringarna. Användarvillkoren finns tillgängliga på svenska. Uppsägning Avtalet mellan Användaren och Bolaget löper tillsvidare. Användaren kan när som helst säga upp Avtalet och användandet av Alwy. Uppsägning från Användaren sker via Användarens profilsida inuti tjänsten. Respektive part kan även skicka meddelande om uppsägning enligt punkt 9 nedan. Om Bolaget väljer att säga upp Avtalet med Användaren gäller en uppsägningstid på 14 dagar. Användarens ångerrätt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är tillämplig på Avtalet. Det innebär att Användaren typiskt sett har rätt att frånträda Avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från ingåendet av Avtalet. I förhållande till digitalt innehåll kan dock ångerrätten begränsas. Genom att använda Alwy samtycker Användaren till att Alwy tillhandahålls som en app/sajt och att det därmed intefinns någon ångerrätt, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Du kan dock när som helst säga upp Avtalet enligt punkt 8 ovan(uppsägning). Om Användaren frånträder Avtalet enligt denna punkt kommer Bolaget att avregistrera Användaren från Alwy och frånträdandet kommer inte att medföra några kostnadsanspråk ifrån Bolaget. Meddelande om utövande av ångerrätten skickas antingen per e-post till info@alwy.se eller per post till till Bolaget på Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Användaren kan också använda sig av den standardblankett som finns att ladda ned på Konsumentverkets webbsida, och skicka ifylld blankett direkt till Bolagets ovan angivna adress. Meddelanden Kommunikationen mellan Användaren och Bolaget sker på svenska eller engelska. Meddelanden från Användaren till Bolaget ska skickas per e-post till info@alwy.se eller per post till den adress som Bolaget vid var tid anger på Webbsidan. Uppsägning, information om avtalsförändringar (se punkterna 7-8 ovan), information som Bolaget ska lämna Användaren enligt tillämplig lag eller andra meddelande från Bolaget till Användaren görs i första hand per e-post till den senaste e-postadress som Användaren meddelat Bolaget eller i andra hand med e-post till Användarens senaste för Bolaget kända adress. Information som Bolaget ska lämna Användaren enligt tillämplig lag kan även göras tillgängligt för Användaren efter en förfrågan av Användaren. NärBolaget har skickat meddelande per e-post anses Användaren omedelbart ha mottagit detta och i de fall Bolaget har skickat meddelande med post anses Användaren ha mottagit detta två (2) arbetsdagar efter det att brevet skickades. Immateriella rättigheter och licens Bolaget, dess koncernbolag och/eller leverantör eller licensgivare äger och innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Materialet. Bolaget upplåter till Användaren en icke-exklusiv, begränsad och icke-överlåtbar rätt att genom Avtalet använda Materialet för personligt och privat bruk. Materialet skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Användaren får inte förfoga över Materialet i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med Avtalet. Om Bolaget tillhandahåller Användaren uppdateringar eller uppgraderingar av Alwy och/eller dess innehåll ska sådana uppdateringar och uppgraderingar omfattas av detta Avtal. Behandling av personuppgifter Bolaget behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn och vad som i övrigt följer av dessa Användarvillkoren. Mer information om Bolagets behandling av personuppgifter och Användarens rättigheter finns i Integritetspolicyn. Bolagets ansvar Bolaget har ett skadeståndsansvar enligt lag för skada som Bolaget orsakat Användaren på grund av brott mot Avtalet. Bolaget ska dock inte ha något ansvar för indirekt skada eller annan följdskada hos Användaren, såvida inte Bolaget agerat grovt vårdslöst. Bolagetsansvar är vidare begränsat till skador som har orsakats genom försummelse av Bolaget, och som inte har något samband med avtalsbrott eller agerande från Användarens sida. Bolaget ansvar exempelvis inte för fel som beror på Användaren eller fel i Användarens utrustning eller annan utrustning som inte tillhör Bolaget eller webbplater,programvara, innehåll och tjänster. tillhandahållna av tredje part som kan nås via Alwy, inklusive innehåll från Tredjepartsleverantörer. Bolaget kan inte garantera tillförlitligheten i den informationen som presenteras i Alwy, oavsett om den är inhämtad av Bolaget eller levererad från tredje part. Bolaget frånsäger sig allt ansvar förAnvändarens ekonomiska beslut som grundats i användning av Alwy samt för Användarens beslut som grundats i användning av tjänster,funktioner eller information tillhandahållen av tredje man, såsom Bolagets samarbetspartners och Tredjepartsleverantörer. Force Majeure Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror på force majeure-liknande förhållanden såsom lagbud, myndighetsbeslut,blixtnedslag, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller liknande omständighet, oavsett om Bolaget själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd, som legat utanför Bolagets kontroll eller som Bolaget inte rimligen kunnat undvika.

QR Link to App Store