Alwy välkomnar Swedbanks fonder till fondtorget!

Investera

1st August 2022

Alwy välkomnar Swedbanks fonder till fondtorget!

Hos Alwy kan du spara i fonder från flera olika bolag helt utan provisioner, så kallade kickbacks. Istället för att behålla provisionerna själva så betalar vi ut dessa till dig som användare. På så sätt får du lägre avgifter och du får behålla en större del av kakan själv. Vi välkomnar nu Swedbanks fonder till fondtorget och i detta blogginlägg kan du läsa mer om de olika fonderna som du kan handla hos Alwy.

Alla investeringar i fonder innebär en risk och ditt sparande kan både öka och minska i värde.

Informationen nedan är tagen från Swedbanks hemsida och du finner mer information om fonden i inloggat läge på alwy.se.

Swedbank Humanfond

Humanfond är en aktivt förvaltad aktiefond med en kvantitativ förvaltningsmetod som placerar i bolag i olika branscher globalt inklusive tillväxtmarknader vilka genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Fonden är en ideell fond där två % av andelsägarnas fondförmögenhet årligen utdelas till ideella organisationer enligt respektive andelsägares val. Anslutna organisationer till fonden anges på swedbankrobur.se.

Swedbank Robur Access Asien

Access Asien är en indexnära aktiefond som ger exponering mot stora och medelstora bolag i olika branscher i Asien exklusive Japan. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex.

Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets

Access Edge Emerging Markets är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i tillväxtmarknader globalt samtidigt som fonden även tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatinriktning. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi. Upp till 10% av fonden kommer att investeras i s.k. impactbolag som exempelvis direkt bidrar till omställningen mot ett förnybart energisystem.

Swedbank Robur Access Edge Europe

Access Edge Europe är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Europa samtidigt som fonden även tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatinriktning. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi. Upp till 10% av fonden kommer att investeras i s.k. impactbolag som exempelvis direkt bidrar till omställningen mot ett förnybart energisystem. 

Swedbank Robur Access Edge Global

Access Edge Global är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher globalt samtidigt som fonden även tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatinriktning. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi. Upp till 10% av fonden kommer att investeras i s.k. impactbolag som exempelvis direkt bidrar till omställningen mot ett förnybart energisystem.

Swedbank Robur Access Edge Japan

Access Edge Japan är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Japan samtidigt som fonden även tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatinriktning. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi. Upp till 10% av fonden kommer att investeras i s.k. impactbolag som exempelvis direkt bidrar till omställningen mot ett förnybart energisystem.

Swedbank Robur Access Edge Sweden

Access Edge Sweden är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Sverige samtidigt som fonden även tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatinriktning. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi. Upp till 10% av fonden kommer att investeras i s.k. impactbolag som exempelvis direkt bidrar till omställningen mot ett förnybart energisystem.

Swedbank Robur Access Edge USA

Access Edge USA är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i USA samtidigt som fonden även tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatinriktning. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi. Upp till 10% av fonden kommer att investeras i s.k. impactbolag som exempelvis direkt bidrar till omställningen mot ett förnybart energisystem. 

Swedbank Robur Access Europa

Access Europa är en indexnära aktiefond som ger exponering mot stora och medelstora bolag i olika branscher i Europa. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex.

Swedbank Robur Access Global

Access Global är en indexnära aktiefond som ger exponering mot stora och medelstora bolag i olika branscher globalt. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex. 

Swedbank Robur Access Mix

Access Mix är en indexnära blandfond som till 50 % ger exponering mot de största och mest omsatta aktiebolagen i Sverige och till 50 % exponering mot den svenska räntemarknaden. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex. 

Swedbank Robur Access Sverige

Access Sverige är en indexnära aktiefond som ger exponering mot de största och mest omsatta bolagen i olika branscher i Sverige. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex.

Swedbank Robur Access USA

Access USA är en indexnära aktiefond som ger exponering mot stora och medelstora bolag i olika branscher i USA. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex.

Swedbank Robur Asienfond

Asienfond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag av alla storlekar i olika branscher i Asien, exempelvis Kina, Taiwan, Sydkorea och Indien. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin.

Swedbank Robur Bas Ränta

Bas Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i andra aktivt förvaltade Swedbank Roburfonder i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 45 % i räntefonder och 55 % i företagsobligationsfonder. 

Swedbank Robur Climate Impact

Climate Impact är en aktivt förvaltad aktiefond med en kvantitativ förvaltningsmetod som placerar globalt i bolag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s globala utvecklingsmål avseende hållbar energi (7) och bekämpning av klimatförändringar (13). Målen syftar till att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad samt vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Fondens investeringsstrategi, där hållbarhet är en avgörande del, är systematisk och bolag med egenskaper som förväntas bidra positivt till fondens långsiktiga avkastning väljs utifrån en kvantitativ process.

Swedbank Robur Corporate Bond Europe

Corporate Bond Europe är en räntefond som främst investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet (Investment Grade) utgivna av europeiska företag. Fonden är flexibel avseende bransch, valuta, löptid och kreditrating vilket ger förvaltarna möjligheter att skapa god avkastning. Snittratingen i fonden kommer inte understiga BBB- men fonden får som lägst investera i enskilda obligationer med ett kreditbetyg om B-. Durationen ligger i normalläget runt 5 år. Alla innehav valutasäkras.

Swedbank Robur Corporate Bond Europe Mix

Corporate Bond Europe Mix är en räntefond som till övervägande del placerar i företagsobligationer som handlas i Europa. Fonden placerar i företagsobligationer med både högre och lägre kreditkvalité. Fonden är flexibel avseende bransch, valuta, löptid och kreditrating vilket ger förvaltarna möjligheter att skapa god avkastning. Fonden investerar i företagsobligationer med ett kreditbetyg som vid investeringstillfället som lägst uppgår till CC. Durationen ligger i normalläget mellan 1–2 år. Alla innehav valutasäkras till svenska kronor.

Swedbank Robur Corporate Bond Nordic

Corporate Bond Nordic är en aktivt förvaltad räntefond som främst investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet (Investment Grade) utgivna av nordiska företag med tonvikt på svenska marknaden. Fonden investerar främst i FRN-obligationer och kommer ha en genomsnittlig duration som uppgår till max 1 år. Snittratingen i fonden kommer vara BBB- men fonden får som lägst investera i enskilda obligationer med ett kreditbetyg om BB-. Alla innehav valutasäkras.

Swedbank Robur Dynamic

Dynamic är en blandfond som i första hand placerar sina tillgångar i Swedbank Roburfonder. Fonden har som målsättning att fondandelsvärdet aldrig ska tappa mer än 10 % från det högst uppnådda fondandelsvärdet under en rullande 12-månaders period. Fonden placerar i Sverige och utomlands och fördelar tillgångarna mellan och inom aktie- och räntemarknader. Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.

Swedbank Robur Europafond

Europafond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika branscher i Europa. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden placerar framför allt i kvalitetsbolag med starka marknadspositioner och goda tillväxtutsikter till en rimlig värdering.

Swedbank Robur Exportfond

Exportfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett koncentrerat urval av små och stora framgångsrika och innovativa exportinriktade bolag i olika branscher i Sverige. De cykliska branscherna industri och råvaror väger relativt tungt i fonden men den har också stora innehav i mer konjunkturokänsliga branscher som hälsovård, IT och konsument/dagligvaror. Beroende på var vi befinner oss i börscykeln kan investeringar i olika branscher variera mycket över tid.

Swedbank Robur Fastighet

Fastighet är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag inriktade mot fastighetsbranschen såsom fastighetsbolag, mäklare eller byggbolag i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 25 % i Sverige och 75 % globalt. Fonden har även möjlighet att placera i andra bolag som till övervägande del har reala tillgångar, såsom skogs- och kraftbolag. Förvaltningen har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även region- och temaanalys är viktiga delar i strategin.

Swedbank Robur Global Emergin Markets

Global Emerging Markets är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag i olika branscher i tillväxtmarknader globalt och där upp till 20 % även kan placeras i bolag i så kallade frontier markets-länder. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin.

Swedbank Robur Global High Dividend

Global High Dividend är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett koncentrerat urval av små och stora bolag som kan förväntas lämna en hög direktavkastning i olika branscher globalt. Generellt har bolag med en hög direktavkastning en mer mogen affärsmodell vilket tenderar att ge dem en lägre riskprofil. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin.

Swedbank Robur Global Impact

Global Impact är en aktivt förvaltad aktiefond med en kvantitativ förvaltningsmetod som placerar i bolag i olika branscher globalt inklusive tillväxtmarknader vilka genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen syftar till att fram till år 2030 verka för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Fondens investeringsstrategi, där hållbarhet är en avgörande del, är systematisk och bolag med egenskaper som förväntas bidra positivt till fondens långsiktiga avkastning väljs ut. 

Swedbank Robur Globalfond

Globalfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika branscher globalt. Fonden söker både tillväxtbolag som skapar framtidens varor och tjänster samt värdebolag som är lågt värderade. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin.

Swedbank Robur Healthcare

Healthcare är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar globalt i stora och medelstora bolag i olika branscher i hälsovårdsindustrin, såsom läkemedel, bioteknik, medicinteknik samt hälso- och sjukvårdsrelaterad service. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även region- och temaanalys är viktiga delar i strategin.

Swedbank Robur Japanfond

Japanfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett koncentrerat urval av små och stora bolag i olika branscher i Japan. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin.

Swedbank Robur Kapitalinvest

Kapitalinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 % i Sverige och 70 % globalt med en tillåten variation på +/- 20 %enheter. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden placerar i bolag som gynnas av starka strukturella teman såsom digitalisering.

Swedbank Robur Kinafond

Kinafond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar brett i stora bolag i olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. 

Swedbank Robur Nordenfond

Nordenfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika branscher i Norden. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin.

Swedbank Robur Ny Teknik

Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i Sverige och Norden men som också har möjlighet att placera upp till 40 % av fondens tillgångar i bolag utanför Norden. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll som till exempel IT/telekommunikation, läkemedels-/medicinteknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. 

Swedbank Robur Obligation

Obligation är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i svenska obligationer såsom statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och regioner. Fonden får till viss del även investera i obligationer med ett kreditbetyg om lägst BBB-. Den genomsnittliga durationen i fonden ligger i normalfallet mellan 3-5 år. 

Swedbank Robur Obligation Plus

Obligation Plus är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i svenska statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och regioner. Fonden placerar i normalfallet även cirka 20% i företagsobligationsfonder med hög kreditvärdighet via Swedbank Roburs fonder. Fondens genomsnittliga duration ligger i normalfallet mellan 3-5 år. 

Swedbank Robur Realränta

Realränta är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i svenska och utländska realränteobligationer utgivna av stater, kommuner, landsting, bostadsinstitut och statligt- och kommunalt helägda bolag. Fondens genomsnittliga duration ska vara mellan 2 och 10 år.

Swedbank Robur Räntefond Flexibel

Räntefond Flexibel är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i Sverige och globalt i säkerställda obligationer samt obligationer utgivna av banker, företag, stater, kommuner och regioner, med en kreditrating motsvarande lägst BBB-. Fondens genomsnittliga durationen ska vara mellan -2 och 6 år. Fonden har därmed möjlighet till positiv avkastning vid både fallande och stigande räntor.

Swedbank Robur Räntefond Kort

Räntefond Kort är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i obligationer och penningmarknadsinstrument utfärdade av svenska staten, mellanstatliga organisationer, bostadsinstitut, regioner, kommuner, seniora banker samt statligt- och kommunalt ägda bolag. Fondens genomsnittliga durationen är högst ett år. Fonden använder sig av derivatinstrument, utfärdade i svenska kronor eller utländsk valuta. 

Swedbank Robur Räntefond Kort Plus

Räntefond Kort Plus är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i svenska obligationer utgivna av svenska staten, kommuner, regioner, säkerställda bostadsinstitut, banker och företag, där upp till 50% kan investeras i företagsobligationer med ett kreditbetyg på minste BB-. Fondens genomsnittliga duration ligger mellan -1 och +3 år. 

Swedbank Robur Selection 25

Selection 25 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar via andra fonder och direktinvesteringar. I normalfallet placeras 25 % i aktier och 75 % i räntor, varav upp till 40 % kan utgöras av alternativa investeringar utan geografiska begränsningar. En betydande del av fondens investeringar i aktier sker som globala tematiska investeringar inom områden som bedöms ha en strukturell tillväxt såsom digitalisering, urbanisering, demografi och klimatförändringar.

Swedbank Robur Selection 50

Selection 50 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar via andra fonder och direktinvesteringar. I normalfallet placeras 50 % i aktier och 50 % i räntor, varav upp till 40 % kan utgöras av alternativa investeringar utan geografiska begränsningar. En betydande del av fondens investeringar i aktier sker som globala tematiska investeringar inom områden som bedöms ha en strukturell tillväxt såsom digitalisering, urbanisering, demografi och klimatförändringar.

Swedbank Robur Selection 75

Selection 75 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar via andra fonder och direktinvesteringar. I normalfallet placeras 75 % i aktier och 25 % i räntor, varav upp till 40 % kan utgöras av alternativa investeringar utan geografiska begränsningar. En betydande del av fondens investeringar i aktier sker som globala tematiska investeringar inom områden som bedöms ha en strukturell tillväxt såsom digitalisering, urbanisering, demografi och klimatförändringar.

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets

Small Cap Emerging Markets är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher globalt med inriktning mot tillväxtmarknadsländer. Upp till 20 % av fondens tillgångar kan också placeras i bolag inom andra länder än tillväxtmarknadsländer, så kallade frontier markets-länder. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst fem miljarder USD. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. 

Swedbank Robur Small Cap USA

Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag i olika branscher i USA men som också har möjligheten att placera upp till 10 % av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexiko. Storleken på bolag vid investeringstillfället uppgår till maximalt fem miljarder USD. Förvaltningen har en långsiktig placeringshorisont och strävar efter att investera i bolag med starka, hållbara och robusta affärsmodeller medan de fortfarande är små för att ta del i deras långsiktiga värdeökning. 

Swedbank Robur Småbolagsfond Europa

Småbolagsfond Europa är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher i Europa. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst fem miljarder euro eller mer om under förutsättning att bolaget ingår i fondens jämförelseindex. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin.

Swedbank Robur Småbolagsfond Global

Småbolagsfond Global är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher globalt. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst fem miljarder USD. Förvaltningen har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. 

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden

Småbolagsfond Norden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher i Norden. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst en halv % av den nordiska aktiemarknadens totala börsvärde. Förvaltningen har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige

Småbolagsfond Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher i Sverige men som också har möjligheten att placera upp till 10 % av fondens innehav i bolag i övriga Norden. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst en % av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Förvaltningen har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin.

Swedbank Robur Stiftelsefond

Stiftelsefond är en aktivt förvaltad blandfond som i normalfallet placerar 60 % i svenska och globala aktiefonder och 40 % i svenska och europeiska räntefonder, främst i Swedbank Roburfonder. 

Swedbank Robur Sverigefond

Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och där upp till 10 % kan placeras övriga Norden. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval.

Swedbank Robur Technology

Technology är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar globalt i stora och medelstora bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Eftersom sektorn domineras av amerikanska bolag är merparten av fondens medel normalt placerade i USA. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även region- och temaanalys är viktiga delar i strategin.

Swedbank Robur Transition Energy

Transition Energy är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika branscher globalt utifrån temat hållbar energiomställning. Fonden placerar i bolag som genom sina produkter, tjänster eller verksamheter, enligt Swedbank Roburs bedömning, bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och regionsanalys är viktiga delar i strategin.

Swedbank Robur Transition Global

Transition Global är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt huvudsakligen i bolag i olika branscher vilka genom sina produkter, tjänster eller verksamheter, enligt Swedbank Roburs bedömning, bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Förvaltningen är tematisk och utgår ifrån klimat & naturresurser, hälsa & välmående, demografi & mångfald och innovation & säkerhet. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och regionanalys är viktiga delar i strategin.

Swedbank Robur USA

USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett relativt koncentrerat urval av stora och små bolag i olika branscher i USA och där upp till 10 % kan placeras Kanada och Mexiko. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Urvalsprocessen sker på bolagsnivå där flera kvalitetsmått vägs in i analysen. Mycket fokus läggs på bolagets affärsmodell men också på långsiktiga strukturella trender och teman såsom digitalisering och demografi.

Är du intresserad av att köpa någon av Swedbanks fonder? Logga in på Alwy och kom igång redan idag.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store