Alwy välkomnar Länsförsäkringars fonder till fondtorget!

Investera

7th July 2022

Alwy välkomnar Länsförsäkringars fonder till fondtorget!

Hos Alwy kan du spara i fonder från flera olika bolag helt utan provisioner, så kallade kickbacks. Istället för att behålla provisionerna själva så betalar vi ut dessa till dig som användare. På så sätt får du lägre avgifter och du får behålla en större del av kakan själv. Vi välkomnar nu Länsförsäkringars fonder till fondtorget och i detta blogginlägg kan du läsa mer om de olika fonderna som du kan handla hos Alwy.

Alla investeringar i fonder innebär en risk och ditt sparande kan både öka och minska i värde.

Informationen nedan är tagen från Länsförsäkringars hemsida och du finner mer information om fonden i inloggat läge på alwy.se.

Länsförsäkringar Asienfond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att placera i företag inom olika branscher och länder i Asien (exklusive japan). Fondens målsättning är att avkastningen ska överträffa sitt jämförelseindex.

Länsförsäkringar Balanserad Räntefond

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond och har som inriktning att främst placera i svenska och utländska ränterelaterade tillgångar utgivna i SEK. Placeringens genomsnittliga löptid (duration) ska vara upp till 4 år. Fonden investerar efter principer för ansvarsfulla investeringar och följer fondbolagets ägarpolicy.

Länsförsäkringar Europa Aktiv

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att framförallt placera i företag på aktiemarknaderna inom Europa. Fonden har en koncentrerad portfölj med fokus på stabila branscher. Fondens målsättning är att avkastningen ska överträffa fondens jämförelseindex som är Morningstar Developed Europe Target Market Exposure UCITS Select Index.

Länsförsäkringar Europa Indexnära

Fonden är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher på den europeiska aktiemarknaden. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen på de marknader inom Europa som fonden placerar på. Fonden kommer att ha en aktieexponering som är minst 90 procent av fondens tillgångar.

Länsförsäkringar Fastighet Europa

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att placera främst i fastighetsbolag verksamma i Europa. Fonden kan även investera i europeiska projektutvecklingsbolag; bolag som utvecklar bostäder och/eller kommersiella fastigheter och byggbolag; bolag som uppför byggnader och/eller infrastruktur.

Länsförsäkringar Fastighetsfond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att placera i bolag som främst är verksamma inom den nordiska fastighets- och byggbranschen.

Länsförsäkringar Företagsobligation Vision

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer. Tillgångarna ska ha en genomsnittlig duration på 0 till 6 år. Förvaltaren fokuserar på att välja emittenter som arbetar strukturerat inom hållbarhetsområdet och aktivt mot hållbarhetsmål. Fonden strävar efter att investera i gröna obligationer.

Länsförsäkringar Global Indexnära

Fonden är en aktiefond som placerar i globalt i aktier inom olika branscher. Målsättningen är att efterlikna utvecklingen på de globala aktiermarknaderna som fonden placerar på. Fonden kommer att ha en aktieexponering som är minst 90 procent av fondens tillgångar.

Länsförsäkringar Global Vision

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag i olika branscher på de globala aktiemarknaderna. Urvalet av aktier i fonden baseras på en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys som analyserar hur bolagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. De bolag som fonden investerar i är intressanta ur ett finansiellt perspektiv samtidigt som de hanterar sina hållbarhetsrisker och möjligheter på ett bra sätt eller kan visa att arbetet för att hantera riskerna kommer att förbättras väsentligt framöver.

Länsförsäkringar Japan Indexnära

Fonden är en aktiefond som placerar i japanska aktier inom olika branscher. Målsättningen för fonden är att efterlikna utvecklingen av den japanska aktiemarknaden. Fonden kommer att ha en aktieexponering som är minst 90 procent av fondens tillgångar. Fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar och kan därför exkludera aktier som ingår i den japanska aktiemarknaden.

Länsförsäkringar Kort Räntefond

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar främst i svenska ränterelaterade överlåtbara värdepapper och i penningmarknadsinstrument så att fondens placeringar når en genomsnittlig duration på högst ett år.

Länsförsäkringar Lång Räntefond

Fonden är en aktivt förvaltad lång räntefond som placerar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i SEK. Ränteexponeringen är minst 90 procent av fondens tillgångar. Fondens placeringar har en genomsnittlig duration på upp till 10 år. Fondens mål är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden kan placera på.

Länsförsäkringar Mix Vision

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar både i aktierelaterade och ränterelaterade tillgångar. Fonden placerar mellan 0 procent till 70 procent i aktierelaterade instrument. Det långsiktiga riktmärket för hur stor andel av fonden som placeras i aktierelaterade instrument är 58 procent. Fondens målsättning är att med en god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden kan placera på.

Länsförsäkringar Multistrategi

Fonden är en aktivt förvaltad multistrategifond som ska uppnå en god långsiktig avkastning till låg risk genom placeringar globalt i flera olika tillgångsslag, såsom aktier och företagsobligationer för att uppnå en god värdetillväxt över tid. Dessa kombineras med placering i flera tillgångar som kan gå bra vid marknadsoro, exempelvis statsobligationer, stabila valutor och försäkringsobligationer, vilket bidrar till att hålla nere fondens risk.

Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision

Fonden är en aktivt förvaltad fond med placeringar i cirka 70-80 bolag noterade i Sverige och vars börsvärde inte överstiger 1 procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen vid köptillfället. Fonden får fortsätta att placera aktier för det fall marknadsvärdet, efter första förvärvstillfället, skulle överstiga 1 procent av värdet av på stockholmsbörsen. Målsättningen är att uppnå en högre avkastning än den svenska aktiemarknaden för småbolag mätt genom indexet Carnegie Small Cap Index.

Länsförsäkringar Sverige Indexnära

Fonden är en aktiefond som har som inriktning att framförallt placera i företag på den svenska aktiemarknaden, vars utveckling fonden har som målsättning att efterlikna. Fonden kommer att ha en aktieexponering som är minst 90 procent av fondens tillgångar.

Länsförsäkringar Sverige Vision

Fonden är en aktivt förvaltad fond med placeringar i cirka 35-40 stora och medelstora företag som är noterade i Sverige. Grundläggande bolagsanalys ligger till grund för portföljsammansättningen. Målsättningen är att uppnå en högre avkastning än den svenska aktiemarknaden. Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. Mer information om svanen och kriterierna för svanenmärkta fonder finns på svanen.se/spararen.

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att placera i företag i tillväxtländer. Fonden har en strategi som syftar till ha hitta de mest attraktiva bolagen inom alla sektorer oavsett om de är värdeaktier eller tillväxtaktier, vilket innebär att portföljen blir väldiversifierad samt balanserad.

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära

Fonden är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher på olika tillväxtmarknader. Fondens målsättning är att efterlikna utvecklingen av dessa tillväxtmarknader. Fonden kommer att ha en aktieexponering som är minst 90 procent av fondens tillgångar.

Länsförsäkringar USA Aktiv

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på aktiemarknaderna i USA och Kanada. Inriktningen är främst mot stora amerikanska bolag.

Länsförsäkringar USA Indexnära

Fonden är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher på aktiemarknaden i USA. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen på aktiemarknaden i USA. Fonden kommer att ha en aktieexponering som är minst 90 procent av fondens tillgångar.

Är du intresserad av att köpa någon av Länsförsäkringars fonder? Logga in på Alwy och kom igång redan idag.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store