Alwys integritetspolicy

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan nyttja dessa.

Vi hoppas det ska ge en tydlig bild av vilken data vi använder och att vi bara samlar in det vi behöver för att hjälpa dig med din ekonomi. Vi sparar inte informationen längre än vi behöver och vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter till någon annan.

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Det är vi som ansvarar för de uppgifter som vi samlar in på dig. Alwy utvecklas av Optimize Savings Sweden AB, org. nr.559249-2192, (”Alwy”).

Vårt personuppgiftsansvar

Alwy är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du ingår ett avtal med oss om någon av våra tjänster, eller som du senare lämnar i dessa tjänster.

Informationen vi samlar in, hur vi gör det och varför vi samlar in denna information

Person- och kontaktinformation

Vad samlar vi in?

Namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress etc.

Hur samlar vi in denna informationen?

Informationen samlas in genom att du antingen skriver i den själv i tjänsten och/eller att vi får den av dig när du legitimerar dig med BankID.

Varför samlar vi in denna information?

Vi samlar in denna information för att säkerställa att du är du och att ingen otillbörig använder tjänsten. Vidare så kan informationen användas för att kontakta dig. Till exempel om det finns nya förbättringsförslag för din ekonomi så kan vi skicka ett mail till dig med denna information.

Information om din ekonomi

Vad samlar vi in?

Information om dina konton, kontonamn, kontonummer, villkor på dessa konton samt dina transaktioner på dessa konton.

Dina lån, räntor och bindningstider på dessa.

Dina investeringar, vilka innehav du har och vad det är för namn / id på dessa. Även andelar och belopp, vad du köpte dina innehav för och dess utveckling sedan dess.

Information vi får ifrån dig

Vi kan även få information om din ekonomi genom att du svarar på frågor, på sajten eller i appen, om din ekonomi. Till exempel om Alwy hjälper dig att ta fram ett sparande som är lämpligt för din ekonomi så kan Alwy fråga om din anställning, hur du ser på risk med mera.

Information vi får av försäkringsbolagen

Vilka försäkringar och pensioner som du har hos de olika försäkringsbolagen samt vad det är för villkor på dessa.

Varför läser vi in denna informationen?

För att hjälpa dig med din ekonomi går Alwys algoritmer igenom den inlästa information för att ta fram insikter och spartips på hur du kan få mer pengar i plånboken.

Genom att läsa in dina konton kategoriserar Alwy dem och till exempel ser vad du har för ränta på ditt lån och om du kan få en bättre ränta hos en annan bank. Kontonamn och kontonummer läses in för användarupplevelsen och så att du lättare känner igen dina konton i Alwy. Vidare så läses konton in för att visualisera ditt totala saldo samt för att analysera om du har en tillräcklig buffert med mera.

Lån läses in för att se vilken ränta du har på dina lån och om det kan finnas en chans att förbättra räntan på dessa lån genom att till exempel förhandla ner bolåneräntan, samla lån och krediter eller sänka räntan på ditt privatlån. Vidare så läser Alwy in om du har ett bundet lån eller rörligt då det kan påverka förslagen.

Transaktioner läses in för att identifiera vilka abonnemang och avtal som du har och om du kan spara pengar genom att antingen säga upp abonnemangen och/eller byta till en leverantör som passar dig bättre. Till exempel vilket elbolag du har för närvarande, vilka försäkringsbolag du har samt dina inkomster och utgifter. Transaktioner används också till att upprätta en budget och för att visualisera var du spenderar dina pengar.

Investeringar läses in för att se vad du har investerat i nu för att bedöma din risknivå och kunskapsnivå när det kommer till investeringar. Informationen används också för att kunna jämföra dina investeringar med andra investeringar i samma kategori för att analysera om dina investeringar har gått bättre eller sämre än snittet samt om de är dyrare eller billigare än snittet. Vidare så används denna information för att visualisera din utveckling samt de fondavgifter du betalar.

Pension läses in för att se vad du har investerat i nu för att bedöma din risknivå och kunskapsnivå när det kommer till investeringar. Informationen används också för att kunna jämföra dina pension innehav med andra innehav i samma kategori för att analysera hur dina innehav står sig mot liknande innehav. Vidare så läses pension in för att kunna upprätta en enklare pensionprognos så att du får bättre koll på vad du kan förvänta dig i pension samt för att visualisera din utveckling samt fondavgifter.

Information om hur du integrerar med Alwy

Hur du använder Alwy, inklusive besökta delar av Alwy, eventuella fel, hur länge du har använt tjänsterna, om du har sett meddelande som vi har skickat med mera.

Denna information samlas in för att vi ska kunna identifiera eventuella fel med Alwy samt för att se vilka tjänster som används och vilka som inte används. Denna information används för att vidareutveckla Alwy.

Enhetsinformation

Till exempel din IP-adress, typ av enhet, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Denna information används för att anpassa användarupplevelsen.

Vilka kan vi dela din information med?

Vi säljer aldrig dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte heller att vidarebefodras eller på annat sätt användas för andra syften än de som du godkänner.

Endast personer som behöver dina personuppgifter i enlighet med de ändamålen som vi har informerat dig om har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, se listan över sådana utvalda parter nedan. Vi vidtar i dessa fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en hög skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter. I framtiden kan det tillkomma utvalda tredje parter och du hittar alltid den uppdaterade informationen här i vår integritetspolicy.

Din information krypteras alltid.

Roaring.io

Med hjälp av Roaring säkerställer vi att du är du, att du inte står med på sanktionslistor, att du inte är en politisk utsatt person samt för att bekräfta din folkbokföringsadress.

Amazon Web Services (AWS)

Vi hyr våra servrar hos Amazon Web Services (AWS). Alla personuppgifter om dig som vi behandlar för tjänsten förvaras där.

Google och Facebook(Instagram)

För att kunna genomföra annonsering samt mätning av hur våra Alwy används så använder vi oss av Facebook samt Google. Ingen data rörande dig eller din ekonomi delas utan bara data för att kunna identifiera enheten du använder tjänsten ifrån samt hur du hittade till Alwy samt vilka delar av Alwy som du använder.

Scrive

För att kunna identifera och legitimera användare vi oss av Scrive som leverantör för BankID.

Tink

Vi använder oss av Tink som leverantör av öppen bankdata i enlighet med de regulatoriska krav som finns inom EU (PSD2). Detta innebär att vi måste dela viss information till Tink så som ditt personnummer för att vi skall kunna leverera våra tjänster och för att du skall kunna se dina konton, transaktioner, lån och investeringar via Alwy. Vänligen notera att du ingår ett separat avtal med Tink när bankdata inhämtas med hjälp av Tink.

Din bank

För att koppla ihop ditt bankkonto, inhämta kontoinformation med mera så behöver viss information delas med din bank. Detta är för att de ska veta för vilken kund de ska skicka informationen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas i Sverige och EU/EES. Det innebär att dina personuppgifter står under GDPRs skydd.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig eller så länge det krävs enligt lag. Vi har interna rutiner för gallring av personuppgifter för att försäkra att personuppgifterna inte sparas längre än vad som är nödvändigt.

Du har rätt till att få se, rätta och radera de personuppgifterna som vi behandlar om dig. Du har även rätt att kunna spara ner din data, att begära begränsning av behandling eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Rent konkret innebär det att du har rätt att;

Avgiftsfritt begära att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Om personuppgifter har överförts till ett land utanför EU/EES har du även rätt till att få information om de lämpliga skyddsåtgärder som har vidtagits.

Korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Begära radering av dina personuppgifter om dessa inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. I sådant fall sparar vi de personuppgifter vi är skyldiga att spara och blockerar dessa från att kunna användas till andra syften än för att uppfylla våra legala skyldigheter. Du kan själv enkelt radera ditt konto när du är inloggad på Alwy. Du raderar ditt konto under sektionen om din profil.

Spara ner dina personuppgifter i maskinläsbart format (dataportabilitet). I de fall då det är tekniskt möjligt har du även möjlighet att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

I vissa situationer begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden som vi hanterar ärendet.

Göra invändningar mot sådana aktiviteter som vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavägning. Specifiera för oss vilka behandlingar du invänder mot i din begäran. Du hittar dessa aktiviteter ovan.

Vi använder cookies

Vi använder oss av cookies och liknande spårtekniker för att förbättra din användarupplevelse. Vidare så får vi information om vilka funktioner du använder inne i tjänsten via cookies. Denna information används för att förbättra Alwy.

Har du klagomål?

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagen så får du gärna kontakta oss här. Du har även rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information hur du gör det, se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Få en smartare ekonomi

Skapa ett konto på en minut

Vi använder cookies för att anpassa din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. Du kan läsa mer i vår Integritetspolicy.